Projekt powołania samorządowej instytucji kultury pod nazwą Gminny Ośrodek Kultury został przedłożony na sesji Gminnej Rady Narodowej w 1976 r. Na siedzibę tej instytucji wyznaczono budynek kina ADA, które zawiesiło swoją działalność. Stan budynku kina przed remontem widoczny jest na zdjęciu obok. 1 stycznia 1977 roku powołano Gminny Ośrodek Propagandy i Kultury. W czasie gdy prowadzono generalny remont wnętrza, GOPiK prowadził prężną działalność o czym możemy przeczytać na pierwszych stronach kroniki: 
GOPiK czyli Gminny Ośrodek Propagandy i Kultury powołano z dniem 1 stycznia 1977 roku. Warszawski Ośrodek Kultury przydzielił budżet, wygospodarował  etaty. Już w następnym miesiącu odbył się Młodzieżowy Sejmik Kultury, na którym spotkali się gospodarze Gminy z aktywem młodzieży. Debatowano nad aktualną sytuacją kulturalną w gminie. Zgłoszono wnioski pod adresem mobilizującego się do aktywnej pracy GOPiKu. Wiele z tych sugestii zostało uwzględnionych w sformułowaniach końcowych spotkania. W kwietniu kadra Gminnego Ośrodka Propagandy i Kultury była już w komplecie. Pracę swą rozpoczęliśmy z wielkimi nadziejami, aczkolwiek w dość specyficznych warunkach: brak było pomieszczeń i sprzętu. Zamieszkaliśmy w pokoju Komitetu Gminnego. Sali, sprzętu, instruktorów, samochodu, użyczyła nam Zbiorcza Szkoła  Gminna. Zainteresowanie okazały miejscowe instytucje i ośrodki wypoczynkowe. Systematyczny instruktaż otrzymywaliśmy od Warszawskiego Ośrodka Kultury. Dzięki tej pomocy już w maju 77 roku byliśmy w stanie zorganizować przegląd teatralnych zespołów dziecięcych, który stał się doskonałą okazją do wymiany doświadczeń artystycznych. W spotkaniu udział wzięli pracownicy WOK-u, reżyser Halina Machulska, opiekunka dziecięcego zespołu teatralnego z Ochoty oraz instruktorzy naszego ośrodka. Zespół rytmiki dziecięcej z Pomiechówka zaprezentował program pod tytułem Byczek Fernando. Występ został wysoko oceniony i stał się przedmiotem żywej dyskusji.

Dalej czytamy:
Prace w ośrodku rozpoczęliśmy od zebrań otwartych. Informowaliśmy społeczeństwo Pomiechówka czym będzie się zajmować nowa instytucja, jaką rolę w środowisku będzie spełniać. Przeważającą część słuchaczy stanowiła młodzież. Przy jej pomocy podjęliśmy próbę ustalenia, jakie formy kulturalne na terenie naszej miejscowości będą odpowiednie, na jakie istnieje zapotrzebowanie. Wnioski ze spotkań były jednoznaczne – istniało zapotrzebowanie na kulturę tak zwaną masową, najprostszą, docierającą do wszystkich.  Organizowane co dwa tygodnie wieczorki taneczne stały się okazją nie tylko do zabawy, ale także formą zachęcenia młodych ludzi do udziału w innego typu imprezach, Wieczorkach w poezji, spotkaniach z literatami, koncertach Warszawskiego Towarzystwa Muzycznego, festynach, występach Estrady, wystawach. Akcja Szukamy Talentów miała skłonić młodzież do udziału w różnego rodzaju kółkach zainteresowań, zespołach. Niezwykle ważną sprawą był problem przejścia młodzieży do aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym Pomiechówka. Powstało pomiechowskie koło ZSMP, które zrzeszając najbardziej czynną młodzież stworzyło możliwość szerszych kontaktów, przyczyniło się do koordynacji klubów na terenie gminy, zorganizowania szeregu imprez i czynów społecznych. Do tej pory praca tego koła jest ściśle związana z pracą GOPiKu. W ciągu kilku miesięcy (do grudnia 77) zorganizowaliśmy 8 koncertów WTM, 4 występy Estrady, 14 występów własnych zespołów artystycznych, liczne wyjazdy do teatrów warszawskich, konkursy, spotkania z literatami, kombatantami, podróżnikami, dyskoteki, wystawy plastyczne. Uczestniczyliśmy jako ośrodek w rejonowych i wojewódzkich przeglądach  zespołów. Gościliśmy na terenie Pomiechówka między innymi Wojciecha Żukrowskiego, Minkowskiego, Jaworskiego, Dworczyka, Chlebowskiego, Polę Raksę, redaktora Żmigrodzkiego, redaktora Gutkowskiego, Igora Śmiałowskiego, Lorentowicza – twórcę ludowego. Byliśmy współtwórcami, współorganizatorami imprez o wyjątkowej randze dla naszej miejscowości: dni Pomiechówka obchodzonych od 1 do 4 września oraz akademii z okazji 60 rocznicy Wielkiej Socjalistycznej Rewolucji Październikowej. W dotychczasowej pracy nawiązaliśmy kontakty ze stołecznym i rejonowym zarządem TWP, Biurem Wystaw Artystycznych, Przedsiębiorstwem Turystycznym Arena, Teatrem Dramatycznym w Warszawie, wspomnianym już WTMem – Estradą. W obecnej chwili pracują w GOPiKu stałe zespoły i koła zainteresowań: dwa zespoły muzyczne, jeden z nich zajął czwarte miejsce w Mokotowskiej Jesieni Muzycznej, teatrzyk muzyczny stworzony na bazie rytmiki dziecięcej, zespół teatralny złożony z dzieci starszych klas szkoły podstawowej, folklorystyczny zespół taneczny skupiający młodzież dorosłą, głównie z PGR-u, koło literackie, stawiający pierwsze kroki kabaret oraz klub sympatyków Melpomeny. O rocznej imprezie Gminnego Ośrodka Kultury i Propagandy pisze na łamach „Naszej Trybuny” Renata Wojdanówna.

11 kwietnia 1978 r. nastąpiło uroczyste otwarcie nowej siedziby GOPiKu. Sale ozdobiła boazeria, wykonano też elegancki parkiet. Otwarciu obiektu towarzyszyła wystawa malarstwa Zuzanny Rechowicz i Andrzeja Piątkowskiego, artystów, absolwentów ASP, pracujących dla WAREXPO. Warto wspomnieć, że przedsiębiorstwo o takiej nazwie istnieje do dziś i zajmuje się większością powierzchni reklamowych w Warszawie. W kronice Ośrodka Kultury odnotowano:
Tłumnie, szumnie i odświętnie jest dziś w budynku przy ul. Kilińskiego. Na ścianach dużej, pięknie wykończonej boazerią sali wiszą obrazy artystów plastyków WAREXPO. Panuje niezwykła, pełna emocji atmosfera. Są już pierwsi goście, telewizja przygotowuje się do nagrania. Za chwilę o godzinie 14.00 nastąpi uroczyste przekazanie do użytku naszego Ośrodka, nowego obiektu. Program otwarcia przewiduje wystąpienie gospodarzy terenu, przemówienia gości, zwiedzanie wystawy i występ zespołu dziecięcego w programie pt. „Mazowsze moje.”

Poniżej znajduje się fotorelacja z otwarcia nowej siedziby, która przez wiele lat pełniła funkcję kulturalnego centrum gminy oraz wycinki prasowe opisujące wydarzenie.

W nowej siedzibie GOPiK rozpoczął prężną działalność.  Ważne, godne odnotowania wydarzenie odbyło się jeszcze w tym samym miesiącu. 29 kwietnia odbył się mecz szachowy Naszelnika gminy Pomiechówek pana Jana Misiuna z radzieckim mistrzem Afaganowem, który zwyciężył 9:1. Na zdjęciu obok skupieni zawodnicy przy planszy. Po prawej nad mistrzem ówczesna dyrektor domu kultury pani Danuta Jaruga. Tego samego roku odnotowano także następujących gości:
Kabaret na Porę z Tadeuszem Drozdą
Warszawski Teatr Muzyczny dla dzieci
pisarz Lesław Bartelski (30 maja 78)
zespół Homo Homini (23 lipca 78)
Kapela Czerniakowska (18 sierpnia 78)
poeci Andrzej Tchórzewski i Roman Śliwonik (Warszawska Jesień Poezji 27 listopada 78)
zespół Andrzej i Eliza
literat Jerzy Grzymkowski (29 listopada 78)

……………………………………………………………

 

 

W 2016 roku rozpoczęto burzenie Gminnego Ośrodka Kultury, który istniał w tej postaci wiele lat. Poniższe zdjęcia oddają moment początku demontażu dachu, opróżniania sal. Są to ostatnie momenty starego budynku.

 

ŻRÓDŁO
Kronika Gminnego Ośrodka Kultury w Pomiechówku.

 

Uchwała Nr VI/83/2003 Rady Gminy Pomiechówek, z dnia 19 marca 2003 r.

W sprawie: przekształcenia i nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Pomiechówku.

Uchwała NR XXXIX/341/2003 Rady Gminy Pomiechówek z dnia 18 października  2018 r.

W sprawie zmiany Uchwały Nr VI/83/2003 Rady Gminy Pomiechówek z dnia 19 marca 2003 r.

Uchwała Nr.XXVII/210/2021 z dnia 8 lipca 2021 roku Rady Gminy Pomiechówek

W sprawie zmiany Uchwały Nr.VI/83/2003 Rady Gminy Pomiechówek z dnia 19 marca 2003 roku w sprawie przekształcenia i nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Pomiechówku