Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. gen. Władysława Sikorskiego

Historia oświaty rolniczej na terenie gminy sięga lat sześćdziesiątych ubiegłego wieku. W wielu wsiach wówczas powstały szkoły przysposobienia rolniczego, które miały przygotować młodzież wiejską do przejęcia rodzinnych gospodarstw. Miał to być również sposób na zatrzymanie młodych ludzi na wsi gwałtownie się wówczas wyludniającej. Trudno dziś ocenić dokonania SPR-ów, większość z nich przestała istnieć po kilku latach. Przetrwały te, które miały dobrą lokalizację, oraz sprawną i przedsiębiorczą administrację. 

SPR w Pomiechówku należała do takich właśnie szkół. Powstała w roku 1964. Wtedy to Kurator Okręgu Szkolnego w Warszawie utworzył dwuletnią Szkołę Przysposobienia Rolniczego podporządkowanej organizacyjnie szkole podstawowej. Jej dyrektorem, podobnie jak szkoły podstawowej, był p. Francciszek Bartosiewicz. (Tekst Ewa Jankowska Sztejnert z broszury „40 lat oświaty rolniczej w Pomiechówku”)

Franciszek Bartosiewicz 1964 1967

SPR dysponował w budynku szkoły podstawowej jedną salą lekcyjną. Uczniowie mogli korzystać z biblioteki, świetlicy i sali gimnastycznej.

Kadra nauczycielska

Zdzisław Królikowski

Krystyna Smuła

Joanna Trzebiatowska

Stefan Zieliński

Pracownicy administracyjni

Wydarzenia 

Galeria zdjęć

 

Stanisław Jakubczak 1967 – 1968 (nauczyciel zajęć praktycznych)

 

Kadra nauczycielska

Pracownicy administracyjni

Wydarzenia

Galeria zdjęć

Zdzisław Kiliś 1968 – 1969 (nauczyciel historii, społecznik)

Kadra nauczycielska

Pracownicy administracyjni

Wydarzenia

Galeria zdjęć.

 

Stanisław Kujawski 1969 – 1989

Kadra nauczycielska

Pracownicy administracyjni

Wydarzenia

Galeria zdjęć

 

Stanisław Szczurowski 1989 – 2001 (nauczyciel matematyki i fizyki)

Kadra nauczycielska

Pracownicy administracyjni

Wydarzenia

Galeria zdjęć

Maria Nakiela 2001- 2006 (nauczycielka chemii)

Kadra nauczycielska

Pracownicy administracyjni

Wydarzenia

Galeria

Hanna Radywoniuk 2006 – do chwili obecnej.

Kadra pedagogiczna 

Pracownicy administracyjni

Wydarzenia

Galeria zdjęć

Zdzisław Kiliś 1968 – 1969

Dyrektor Szkoły Przysposobienia Rolniczego podlegającej administracyjnie kierowanej przez niego Szkole Podstawowej w Pomiechówku. Nauczyciel historii. Miłośnik i propagator dziejów Pomiechówka.

 


Kadra nauczycielska

Pracownicy administracyjni

Galeria zdjęć
Wydarzenia

Stanisław Kujawski 1969 – 1989

Nauczyciel historii. W trakcie jego kadencji Szkoła przysposobienia Rolniczego przekształciła się w Zasadniczą Szkołę i jednocześnie stała się samodzielną jednostką organizacyjną. W 1969 roku szkoła liczyła 47 uczniów w dwóch klasach i miała do dyspozycji ciągle jedną salę lekcyjną. Po latach, dzięki sprzyjającej atmosferze, poświęceniu nauczycieli oraz uporowi i umiejętnościom organizacyjnym dyrektora Kujawskiego powstał w 1985 r. Zespół Szkół Rolniczych złożony z Technikum Ogrodniczego (5-letniego), Zasadniczej Szkoły Ogrodniczej (3- letniej), Zasadniczej Szkoły Mechanizacji Rolnictwa (3- letniej), oraz Technikum Rolniczego dla Pracujących (3-letniego). Nowo powstające oddziały i kierunki przyciągały coraz więcej młodzieży, w związku z czym, dyrektor Kujawski rozpoczął wtedy starania o budowę własnej siedziby szkoły. Zostały one uwiecznione sukcesem w 1986 rok. Doprowadzenie do realizacji projektu budowy szkoły stało się ukoronowaniem wieloletniej pracy dyrektora. Po przejściu na emeryturę w 1989 roku związany był ze szkołą, służył radą, cieszył się z jej sukcesów. Zmarł w 2013 roku.

Kadra nauczycielska

Pracownicy administracyjni

Galeria zdjęć
Wydarzenia

Stanisław Szczurowski 1989 – 2001

Nauczyciel matematyki i fizyki. W trakcie jego kadencji została wybudowana nowa siedziba szkoły oraz pełnowymiarowa hala sportowa.
Podejmował działania zmierzające do wzbogacenia oferty edukacyjnej szkoły i otworzenia nowych kierunków kształcenia, których ukończenie dawałoby absolwentom szansę znalezienia atrakcyjnej pracy. Staraniem dyrektora powołano Technikum Technologii Żywności, Liceum Ekonomiczne, oraz Technikum Żywienia i Gospodarstwa Domowego. Powstało wreszcie, dając szersze możliwości kształcenia, Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w miejsce dotychczasowego Zespołu Szkół Rolniczych.
Dbał o systematyczne doposażanie szkoły w pomoce dydaktyczne i sprzęt, kładąc szczególny nacisk na nowości techniczne. Powstała wówczas pierwsza pracownia komputerowa, zakupiono kamerę rejestrującą uroczystości szkolne oraz skomputeryzowana została praca administracji.

Kadra nauczycielska

Pracownicy administracyjni

Galeria zdjęć
Wydarzenia

Maria Nakiela 2001 – 2006

Nauczycielka chemii. Poszerzyła ofertę edukacyjną szkoły – za jej kadencji powołano2- letnią Zasadniczą Szkołę Zawodową, kształcącą w zawodzie kucharz małej gastronomii oraz Technikum kształcące w zawodzie technik hotelarstwa.Zasługą dyrektor Marii Nakieli było nadanie szkole imienia generała Władysława Sikorskiego podczas jubileuszu40- lecia istnienia placówki. Od tego czasu ważne uroczystości szkolne odbywają się z udziałem sztandaru, dzięki czemu znacznie wzrosła ich ranga. Pani dyrektor Nakiela dbała o doposażenie szkoły w niezbędny sprzęt i pomoce dydaktyczne, przeprowadzała niezbędne remonty. powstała wówczas, między innymi pierwsza pracownia gastronomiczna spełniająca wymogi Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Zawsze życzliwa i pogodna, cieszyła się sympatią wśród uczniów i pracowników.

Kadra nauczycielska

Pracownicy administracyjni

Galeria zdjęć
Wydarzenia

Hanna Radywonik 2006 – nadal

Nauczycielka matematyki, wicedyrektor w latach 2004 – 2006. Szkoła kontynuuje dynamiczny rozwój. Zmienia się nazwa szkoły na Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych imienia generała Władysława Sikorskiego. Rozszerza się zakres kształcenia – powstają szkoły dla dorosłych oraz klasa wielozawodowa w zasadniczej szkole zawodowej. Zmienia oblicze budynek szkoły. Nowego charakteru nabiera parter budynku, powstają ciekawie zaaranżowane miejsca odpoczynku dla uczniów – świetlica i kącik czytelniczy. Sale lekcyjne zmieniają się w profesjonalne pracownie. W 2009 roku uroczyście zostaje otwarta nowa, kompleksowo wyposażona pracownia gastronomiczna, powstaje pracownia hotelarska. Wiele pracowni zostaje wyposażonych w projektory multimedialne i komputery, zakupiona zostaje profesjonalna tablica interaktywna. Dyrektorka troszczy się o przyjazną atmosferę w szkole, dba o pracowników i ich ciągły rozwój. nauczyciele korzystają z różnorodnych form doskonalenia zawodowego, zdobywają nowe kwalifikacje, podejmując naukę na studiach podyplomowych. Szkoła uczestniczy również w realizacji projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej.

Kadra nauczycielska

Pracownicy administracyjni

Galeria zdjęć

Wydarzenia