Pomiechowo było parafią od ok XIII w. w ziemi zakroczymskiej, biskupstwie płockim i księstwie płockim do połowy XV w.

Następnie ziemia zakroczymska z p. Pomiechowo znalazła się w granicach księstwa mazowieckiego.

 

W 1529 r. nastąpiło przyłączenie Mazowsza do Korony. Miało to miejsce na
sejmie walnym koronnym w Warszawie w dniu 6 stycznia 1529 r. a potwierdzone zostało
przez króla Zygmunta Starego na sejmie w Piotrkowie w dniu 24 lub 27 grudnia 1529 r

Zachowano podział na trzy województwa: mazowieckie, płockie i rawskie. Województwo Płockie dzieliło się na ziemię płocką i zawkrzeńską. W skład ziemi płockiej wchodził powiat płocki, bielski, raciążski, sierpecki i płoński. Pierwszym namiestnikiem królewskim został Feliks z Brzezia. Odrębny urząd namiestniczy na Mazowszu zlikwidowano na sejmie koronacyjnym w 1576 roku

 

 

 

 

Podział administracyjny Księstwa Warszawskiego regulował art. 64 konstytucji Księstwa Warszawskiego z lipca 1807 r.

Jednostką podziału administracyjnego pierwszego stopnia był departament, departament dzielił się na powiaty, te z kolej na gminy wiejskie i gminy miejskie. Kraj podzielony został na sześć (6) departamentów Dekretem Królewskim z 19 grudnia 1807 r. Gmina Pomiechowo należała do departamentu Płock.

 

 

 

Ukazem z dnia 7.3.1837 r. /Dziennik Praw, t. 20, s. 412/417/ przemianowano województwa na gubernie, komisje wojewódzkie – na rządy gubernialne, prezesów komisji wojewódzkich – na gubernatorów cywilnych. W 5 lat później, ukazem z dnia 11.10.1842 r . /Dziennik Praw, t. 30, s. 280 – 285/ obwody zostały przemianowane na powiaty a powiaty na okręgi.

 

 

 

 

 

W 1842 r dokonano korekty granic powiatów i tak, wsie Kikoły, Wólka Kikolska i Wólka Grabowskiego przeszły z powiatu pułtuskiego, guberni płockiej do powiatu płockiego tejże guberni.

 

Konstytucja z 1921 r. stanowiła, iż „Dla celów administracyjnych Państwo Polskie podzielone będzie w drodze ustawodawczej na województwa, powiaty i gminy miejskie i wiejskie, które bedą równocześnie jednostkami samorządu terytorialnego”.

 

 

 

Warszawski Dziennik Wojewódzki na obszar województwa Warszawskiego 1935, nr 26 (25 listopada)

 

 

 

 

1 kwietnia 1939 roku II Rzeczpospolita składała się z: 16 województw, 264 powiatów ( w tym 23 grodzkich), 611 gmin miejskich (w tym 53 miast wydzielonych z powiatowych związków samorządowych) 3195 gmin wiejskich i 40533 gromad.

 

Pierwszym wójtem Pomiechowa po wojnie był Jerzy Kowalski.

 

Gmina Błędówko.

Rok 1866 Wójtem był: Tomasz Borzeński – dowód, notatka sądowa z Płocka

  Podpisarzem był Bronisław Sójkowski

Rok 1948 Wójtem był: Stefan Żebrowski – akta gm. Błędówko

              podwójci – Aleksander Kerner


 

 

Nowo utworzony powiat nowodworski:

https://sip.lex.pl/akty-prawne/dzu-dziennik-ustaw/zniesienie-powiatu-warszawskiego-utworzenie-powiatow-piaseczynskiego-16782009

 

3 maja 1952 r. Prezes Rady Ministrów, Józef Cyrankiewicz rozporządzeniem zlikwidował gminę Pomiechowo, z jej terenu wyłączył gromady Bronisławka, Kosewo, Kosewo Cegielnia, Modlin, Modlin Stary, Modlin Nowy , Szczypiorno i Wymysły, w ten sposób powstała gmina Modlin.

Z pozostałych gromad byłej gminy Pomiechowo została utworzona gmina Pomiechówek z liczbą mieszkańców wynoszącą 3501 osób.

Tym samym rozporządzeniem zlikwidowano powiat warszawski, powołano powiat nowodworski, w skład którego weszła m. in. gmina Pomiechówek.

 

Kolejną reformę wprowadziła ustawa z 25 września 1954 r., powołująca gromadzkie rady narodowe w miejsce istniejących gmin. Dotychczasowy podział administracyjny: województwo – powiat – gmina – gromada, zastąpiono trzystopniowym: województwo – powiat – gromada. Z gmin Modlin i Pomiechówek utworzono 5 gromadzkich rad narodowych: Goławice,  Kosewo, Kikoły, Modlin Stary i Pomiechówek. Zlikwidowano stanowiska przedstawiciela wsi – sołtysa.

 

 

Z dniem 1 stycznia 1973 r. Wojewódzka Rada Narodowa w Warszawie uchwałą Nr. XX/93/72 z dnia 1 grudnia 1972 r. powołała gminę Pomiechówek w powiecie nowodworskim.

W roku 1973 utworzono 49 województw, odwołano powiaty i gromadzkie rady narodowe, a przywrócono gminy i stanowiska sołtysów.

 

W 1999 r.  rząd Jerzego Buzka przeprowadził reformę administracyjną. Zmniejszono liczbę województw do 16, wprowadzono szczebel pośredni pomiędzy województwem a gminą – powiat.

 

 

Mapy

 

Dokumenty źródłowe 

 

Władze gminy Pomiechowo

 

Władze Gminy Pomiechówek

Sołtysi Gminy Pomiechówek