Urodzona w Pomiechowie 27 września 1891 roku, była córką Władysława Dobrowolskiego i jego żony Magdaleny Pauliny ze Strzeszewskich. W Pomiechowie gdzie mieszkała do czasu wysiedlenia podczas II wojny. Pracę z dziećmi rozpoczęła w 1914 roku, w środowisku wiejskim, w szkole podstawowej w Budach Siennickich koło Nasielska. W 1932 r. p. Dobrowolska podjęła pracę jako nauczycielka w Szkole Podstawowej im. J. Piłsudskiego w Modlinie Twierdzy. Podczas pieszych powrotów z pracy do domu w Pomiechówku miała okazję podziwiać uroki przyrody: łąki nad Narwią i zmieniające się w zależności od pór roku barwy przyrody. W celu poznania piękna innych zakątków, uczestniczyła w wycieczkach krajowych i zagranicznych. Po całorocznej pracy  wyjeżdżała z panią Milewską, nauczycielką z Pomiechówka, do krajów położonych nad Morzem Śródziemnym i Czarnym. Dbała o podnoszenie swoich kwalifikacji z geografii i przyrody. Wielkim wstrząsem był dla niej wybuch II wojny światowej. Boleśnie przeżyła kapitulację Modlina, zwłaszcza widok zbombardowanych domów i pożar jej rodzinnego domu w 1939 roku.
We wrześniu 1939 r. część województwa warszawskiego została włączona do III Rzeszy. Zimą  1940 roku pani Dobrowolska, która mieszkała wtedy w Pomiechówku w wynajętym mieszkaniu u pani Marii Budkiewicz, rozpoczęła organizację tajnych kompletów na terenie Bronisławki i Modlina Starego. Zorganizowała trzy komplety. Ich prowadzenie powierzyła uczennicom Modlińskiego Gimnazjum i Legionowskiej Handlówki; Alinie Piróg, Halinie Twardowskiej i Wandzie Przytule. Działały do końca wojny. Przez okres wojny pani Dobrowolska propagowała wśród rodziców konieczność uczenia dzieci w domach, nadzorowała i opiekowała się tajnym nauczaniem. W miarę możliwości dostarczała podręczniki, książki. W 1941 roku mąż pani Budkiewicz został aresztowany i zesłany do obozu w Dachau. Pani Dobrowolska i pani Budkiewicz zostały wysiedlone na teren Generalnej Guberni do Olszewnicy Starej. Tam została kierowniczką szkoły dla dzieci polskich i w dalszym ciągu uczestniczyła w tajnym nauczaniu.
Po wyzwoleniu Modlina i okolic w styczniu 1945r. przystąpiła do organizowania szkolnictwa na tym terenie. Początkowo próbowała reaktywować szkołę w dawnym budynku w Modlinie  Twierdzy, ale władze wojskowe, które zarządzały wtedy twierdzą modlińską, nie wyraziły zgody. Jednak już w lutym 1945 roku przy współudziale gminy w Pomiechówku i władz oświatowych, p. Dobrowolska zorganizowała szkołę w czteroizbowym budynku w Modlinie Starym, przy ul. A. Mickiewicza (obecnie M. Kopernika). Przed rozpoczęciem roku szkolnego 1945/46 na wniosek kierowniczki szkoły  p. Zofii Dobrowolskiej i grona nauczycielskiego skierowano do władz oświatowych prośbę o reaktywowanie gimnazjum, na co władze wyraziły zgodę.
Działalność pani Dobrowolskiej nie ograniczała się tylko do pracy w szkole. Ta niezwykle energiczna i pracowita kobieta była instruktorem metodycznym biologii i geografii na terenie powiatu nowodworskiego. Organizowała konferencje przedmiotowe, spotkania zespołów  metodycznych, udzielała porad z zakresu rozkładu materiału programowego i budowy jednostek lekcyjnych.  Aktywnie uczestniczyła w organizowaniu Kasy Zapomogowo – Pożyczkowej dla pracowników oświaty przy zarządzie Powiatowym ZNP i przez kilka lat kierowała tą kasą.
Na konferencji w 1959 r. p. Z. Dobrowolska została zaprezentowana uczestnikom jako zasłużona dla oświaty seniorka.
Wskutek dynamicznego rozwoju Modlina i okolic zaistniała konieczność wynajęcia dodatkowo dwóch sal lekcyjnych. Za zgodą dyrektora POM zajęcia odbywały się w budynku zakładowym. Równocześnie kierowniczka szkoły p. Z. Dobrowolska wspólnie z Komitetem Rodzicielskim powołała komitet budowy nowego budynku szkolnego na terenie Modlina Starego, w bliskim sąsiedztwie starego budynku.
Dnia 9 września 1961 roku wbudowano akt erekcyjny w fundamenty nowej szkoły. Otwarcie i oddanie budynku do użytku nastąpiło 26 lutego 1963 roku. Było to historyczne wydarzenie dla społeczności Modlina, a szczególnie dla nauczycieli i uczniów. Pani kierowniczka była bardzo szczęśliwa i wzruszona, gdy z rąk przedstawicieli władz oświatowych i lokalnych przyjmowała symboliczne klucze do nowego obiektu. Spełniły się jej wieloletnie marzenia i oto doczekała się chwili, że mogła kierować szkołą na owe czasy nowoczesną, dysponującą przestronnymi, jasnymi i dobrze wyposażonymi salami. Nie mogła przewidzieć, że nie będzie jej dane cieszyć się zbyt długo. Jej zapał i zaangażowanie przerwała choroba. Mimo pogarszającego się stanu zdrowia wzięła udział w pięknej uroczystość z okazji jubileuszu 50. pracy pedagogicznej. Na uroczystość w dniu 19 stycznia 1964 r. przybyli przedstawiciele władz oświatowych, Zarządu ZNP, władze miasta, przedstawiciele Komitetu Rodzicielskiego i zakładów pracy współpracujących ze szkołą, a przede wszystkim Rada Pedagogiczna, uczniowie szkoły oraz społeczeństwo Modlina i okolic. W okolicznościowych przemówieniach wszyscy wymieniali zasługi Jubilatki, jej zaangażowanie, ofiarność i niestrudzone dążenie do rozwoju szkolnictwa na tym terenie, do stworzenia dzieciom i nauczycielom jak najlepszych warunków.
Zofia Dobrowolska zmarła 30 kwietnia 1969 roku. Uroczystości pogrzebowe odbyły się 3 maja 1969 r. W przygotowania do pogrzebu włączyło się kierownictwo szkoły, nauczyciele i rodzice. W ostatniej drodze towarzyszyli jej przedstawiciele ZNP, Wydziału Oświaty, wszyscy nauczyciele szkoły, przyjaciele, rodzina, młodzież szkolna, przybyli tłumnie mieszkańcy Modlina Starego. Uroczystości pogrzebowe odbyły się w kościele parafialnym św. Anny w Pomiechowie. Żegnający zmarłą ks. Prałat Stanisław Mazurczak wspominał, że była osobą głęboko religijną. Szczególnie był jej bliski kult Matki Boskiej Częstochowskiej.
W słowach pożegnania podkreślano, że całe życie podporządkowała pracy zawodowej, pedagogicznej, dobru dziecka, zaangażowaniu społecznemu i upowszechnianiu szlachetnych ideałów. Spoczęła na cmentarzu parafialnym w rodzinnym grobie w Pomiechowie.
Społeczeństwo Modlina starego dla upamiętnienia jej zasług w organizowaniu i rozwoju szkolnictwa na tym terenie wystąpiło o nadanie jej imienia jednej z ulic. Władze Nowego Dworu Mazowieckiego przychyliły się do tej prośby i jedna z ulic Modlina Starego, biegnąca obok szkoły nosi jej imię. Rada Miejska w Nowym Dworze Mazowieckim Uchwała Nr XI/109/15 z dnia 29 września 2015 r. nadała pośmiertnie Pani Zofii Dobrowolskiej tytuł „Honorowego Obywatela Miasta Nowy Dwór Mazowiecki”.

Tekst zaczerpnięty z portalu miasta Nowy Dwór Mazowiecki. Cały tekst dostępny pod linkiem https://www.nowydwormaz.pl/916,zofia-dobrowolska

Dodatkowe informacje o pracy zawodowej Zofii Dobrowolskiej
i historii powstawania tworzonej przez nią szkoły w Modlinie Starym, znajdują się na stronie https://sp3nowydwormaz.edupage.org/about/

Relacja ze strony ZNP http://www.znp.waw.pl/new/index.php/wiadomosci/178-odsloniecie-pomnika-ton-2015r

Poniżej akt chrztu Zofii Dobrowolskiej spisany w p. Pomiechowo.